Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

ANBI-gerelateerde informatie

Financiën

Jaarrekening

Jaarlijks legt het bestuur intern verantwoording af over het gevoerde financieel beleid door middel van een jaarrekening (staat van baten en lasten en een balans). Het verslag bevat in ieder geval een lijst van verstrekte donaties/giften. De opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur, ter bevestiging waarvan de jaarrekening (bij voorkeur) wordt getekend door alle bestuursleden.

Het is aan te raden om de financiële jaarstukken te laten controleren, bijvoorbeeld door een registeraccountant (RA) of administratief consulent (AA). Deze kan aan de jaarrekening een (goedkeurende) verklaring hechten. Bij een interne controle zal over het algemeen de daartoe benoemde kascommissie een verklaring afleggen. De financiële jaarrekening kan opgesteld worden volgens richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening dient binnen zes maanden na het einde van het boekjaar gereed te zijn. Deze hoeft weliswaar niet – in het kader van de ANBI-regeling - bij de Belastingdienst ingediend te worden, maar moet wel beschikbaar zijn.

Terug