Nieuws


Een kort pleidooi voor de verkiezingsprogramma’s
SBF september 2016
Lees verder >>

FIN en ECSP gaan partnership aan
25 februari
Lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving
Private trends and public challenges, nov 2015
Lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance
december 2015
Lees verder >>

Verslag ontmoeting lokale fondsen en vermogensfondsen
14 september 2015
Lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen
Interview met Rien van Gendt
Lees verder >>

ANBI-gerelateerde informatie

Juridische en fiscale informatie

Vastlegging statuten

De meeste vermogensfondsen in Nederland hebben als rechtsvorm de stichting gekozen. Een maatschappelijk vermogensfonds heeft immers geen winstoogmerk en wil zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen handelen. In een oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen waarbij in ieder geval het volgende moet zijn geregeld:

 • de naam van de stichting met het woord stichting als deel van de naam;
 • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
 • het doel van de stichting;
 • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
 • de bestemming van het batig saldo van de stichting in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

In de statuten van de ANBI moet opgenomen worden dat, als u uw ANBI opheft, een batig saldo ten goede komt aan een andere ANBI met een gelijksoortige doelstelling als de op te heffen ANBI. Als uw ANBI een andere liquidatiebepaling heeft, dient deze bepaling bij de eerstvolgende statutenwijziging aangepast te worden om te voorkomen dat de ANBI status vervalt. 

Wat het vastleggen van de doelstelling betreft: formuleer deze zo breed mogelijk. Zo houdt u – zeker in het begin – voldoende handelingsruimte om uiteenlopende initiatieven te ondersteunen. Een notaris moet ervoor zorgen dat aan de bovengenoemde vereisten wordt voldaan. In de statuten worden ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur opgenomen. Wijziging van de statuten zal steeds, na een daarop gericht besluit van het stichtingsbestuur, in een nieuwe notariële akte moeten worden vastgelegd.

Voor het vinden van een notaris bij u in de buurt: www.notaris.nl

Voor meer en actuele informatie verwijzen we u naar de website van de Kamer van Koophandel.

Enkele artikelen over de Geefwet

Per januari 2012 is er een Geefwet. Deze Geefwet is een verzameling van fiscale maatregelen. Deze wet beoogt het geven aan goede doelen te faciliteren en stimuleren. In de wet staat omschreven welke instellingen zich kunnen kwalificeren als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er zijn nieuwe regels, mogelijkheden, maar ook beperkingen.

Hieronder volgen enkele artikelen over fiscaliteiten met meer informatie over de Geefwet.

 • Geefwet Nieuwsbrief – ANBI’s en steunstichtingen SBBI’s 
  (Loyens&Loeff, 25 juni 2012) 
 • De Geefwet 
  (Rosalie van der Wel, Tijdschrift VM, #081, februari 2012) 
   

 


Terug